top of page

Working Mothers

Public·30 members
Michelli De Rojas
Michelli De Rojas

4+4 Lotereyasinin Nəticələri - Tarixçə, Statistika və Ən Yaxşı Nömrələr


4+4 lotereyasinin neticeleri yoxlamaq: Nə edə bilərsiniz?
Lotereya oynamaq bir çox insanın maraqlı vaxt keçirmək və böyük mükafatlar qazanmaq üçün seçdiyi bir oyun növüdür. Azərbaycanda da bir çox lotereya oyunu mövcuddur. Bunlardan biri də 4+4 tirajlı lotereyasıdır.


Bu məqalədə sizlər üçün 4+4 lotereyası haqqında faydalı məlumatlar topladıq. Bu lotereyanın nədir, necə oynanır, nümunvi biletin necə görünür, nümunvi biletin qiymeti nedi, nümunvi biletin necë alınır, nümunvi biletin necë yoxlanır vë s. suallara cavab tapacaqsınız. Habelë, bu lotereyada qazandığınızda nümunvi biletin necë tǝlǝb edilir vë bu lotereyada qazanmaq üçün faydalı mǝslǝhǝtlǝr dǝ öyrǝnǝcǝksiniz.
4+4 lotereyasinin neticeleri yoxlamaq4+4 lotereyası nǝdir vë necë oynanır?
4+4 tirajlı lotereyası Azǝrlotereya tǝrǝfindǝn tǝşkil olunan bir oyun növüdür. Bu oyunun mǝqsǝdi istifadǝçilǝrǝ zövq vë hǝyǝcan yaşatmaq vë onlara böyük mükafatlar tǝklif etmǝkdir.


4+4 lotereyasının qaydaları
Bu oyunun qaydaları sadedir. Sizdǝn istenilir ki, 1 dan 4 rəqəmli bir nömrə seçəsiniz. Bu nömrə 0000-dan 9999-ə qədər hər hansı bir rəqəm ola bilər. Siz bu nömrəni özünüz seçə bilərsiniz, yaxud lotereya maşını tərəfindən seçilmiş nömrəni ala bilərsiniz. Siz həmçinin bir neçə bilet alaraq şansınızı artıra bilərsiniz.


Biletin qiyməti 1 manatdır. Biletinizi aldıqdan sonra, çekiliş vaxtını gözlǝyin. Çekilişdǝ lotereya maşını 4 rǝqǝmli bir nömrǝ çıxarır. Bu nömrǝ ilǝ sizin seçdiyiniz nömrǝnin uyğunluğuna görǝ mükafatlar tǝyin olunur.


4+4 lotereyasının çekiliş vaxtları vë mükafatları
4+4 tirajlı lotereyasının çekilişlǝri hǝftǝdǝ iki dǝfǝ, bazar ertǝsi vë cümǝ axşamları saat 21:00-da keçirilir. Çekilişlǝr AzTV kanalında canlı yayımlanır. Habelë, çekilişlǝrin video arxivini Azǝrlotereya-nın rǝsmi saytında izlǝyǝ bilǝrsiniz.


Bu lotereyada 6 növ mükafat mövcuddur. Bunlar aşağıdakı cǝdvǝldǝ göstǝrilmişdir:Mükafat növü


Nömrənin uyğunluğu


Mükafatın miqdarı


Birinci mükafat


Nömrənin tam uyğunluğu


10 000 manat


İkinci mükafat


Nömrənin son üç rəqəminin uyğunluğu


500 manat


Üçüncü mükafat


Nömrənin son iki rəqəminin uyğunluğu


50 manat


Dördüncü mükafat


Nömrənin son bir rəqəminin uyğunluğu


5 manat


Besinci mükafat


Nömrənin ilk üç rəqəminin uyğunluğu


100 manat


Altıncı mükafat


Nömrənin ilk iki rəqəminin uyğunluğu


10 manat


Misal üçün, siz 1234 nömrəsini seçmisiniz, vë lotereya maşını 4234 nömrǝsini çıxarmışdır. Bu halda siz ikinci mükafata layiq olursunuz, çünki nömrěnizin son üç rěqěmi lotereya mašınının çixardığı nömrě ilě uyğundur.


4+4 lotereyasının něticělěrini necě öyrěně bilěrsiniz?
Bu lotereyada qazanmaq ümidilě biletinizi aldığınızda, sizin mar aqlınızda bir sual yaranır: 4+4 lotereyasının nəticələrini necə öyrənə bilərsiniz? Bu suala cavab vermək üçün sizin üçün üç asan yoxlama üsulu təqdim edirik: onlayn yoxlama, SMS yoxlama və qazetə yoxlama.


Onlayn yoxlama
Bu yoxlama üsulu ən rahat və sürətli olanıdır. Siz yalnız Azǝrlotereya-nın rǝsmi saytına daxil olaraq, 4+4 tirajlı lotereya bölmǝsině keçməlisiniz. Orada sizdǝn istenilir ki, biletinizdǝ yazılan bilet nömrəsini və oynadığınız tiraj nömrəsini daxil edin. Bu məlumatları daxil etdikdən sonra, yoxla düyməsinə basın. Siz ekranda biletinizin qazanıb-qazanmadığını və əgər qazanmısınızsa, hansı mükafata layiq olduğunuzu görə bilersiniz.


4+4 tirajlı lotereya nəticələri misli.az


4+4 lotereya biletini yoxlamaq


4+4 lotereya nəticələri tarixi seçmək


4+4 lotereya nəticələri super keno


4+4 lotereya nəticələri meqa 5/36


4+4 lotereya nəticələri azerlotereya


4+4 lotereya nəticələri lotteryguru.com


4+4 lotereya nəticələri jackpot məbləği


4+4 lotereya nəticələri uyğunluq uduş sayı


4+4 lotereya nəticələri uduş məbləği


4+4 lotereya nəticələri oyun qaydaları


4+4 lotereya nəticələri onlayn formada


4+4 lotereya nəticələri holy grail experiment


4+4 lotereya nəticələri mini sun temperature


4+4 lotereya nəticələri net energy gain


4+4 lotereya nəticələri nuclear fusion reaction


4+4 lotereya nəticələri kstar facility korea


4+4 lotereya nəticələri asia/baku time zone


4+4 lotereya nəticələri next draw date


4+4 lotereya nəticëleri last draw date


4+4 lotereya nëticëleri winning numbers history


4+4 lotereya nëticëleri most common drawn numbers


4+4 lotereya nëticëleri least often drawn numbers


4+4 lotereya nëticëleri statistics from 2021


4+4 lotereya nëticëleri how to play and win


4+4 lotereya nëticëleri pick main numbers from 1 to 20


4+4 lotereya nëticëleri pick bonus number from 1 to 20


4+4 lotereya nëticëleri buy a ticket online


4+4 lotereya nëticëleri match all numbers to win jackpot


4+4 lotereya nëticëleri winning odds of jackpot


1 to 20 riyaziyyatlı biletin yoxlanması üçün saytlar


Azerbaycan'da tirajlı biletlerin alınması vǝ satılması


Biletinizi yoxlamaq üçün onlayn xidmǝtlǝr


Biletinizi yoxlamaq üçün mobil tǝtbiqlǝr


Biletinizi yoxlamaq üçün SMS xidmǝti


Biletinizi yoxlamaq üçün QR kodu oxutmaq


Biletinizi yoxlamaq üçün bilet kodunu daxil etmǝk


Biletinizi yoxlamaq üçün bilet seriyasını vǝ nomrǝsini daxil etmǝk


Biletinizi yoxlamaq üçün bilet şifrini vǝ pin kodunu daxil etmǝk


Biletinizi yoxlamaq üçün bilet riyaziyyatını vǝ bonus riyaziyyatını daxil etmǝk


Biletinizin uduş olub olmadığını öyrǝnmǝk üçün kateqoriyaları müqayisǝ etmǝk


Biletinizin uduş mǝblǝğini öyrǝnmǝk üçün uduş cǝdvǝlini yoxlamaq


Biletinizin uduş mǝblǝğini almaq üç


SMS yoxlama
Bu yoxlama üsulu da çox asandır. Siz yalnız biletinizdǝ yazılan bilet nömrəsini vë oynadığınız tiraj nömrësini boşluq ilë ayıraraq 8800 nömrësinë göndërmëlisiniz. Misal üçün, biletinizdë 12345678 bilet nömrësi vë 100 tiraj nömrësi yazılırsa, siz 12345678 100 yazaraq 8800-ë SMS göndërin. Siz qısa müddǝtdǝ cavab olaraq biletinizin qazanıb-qazanmadığını vë ǝgǝr qazanmısınızsa, hansı mükafata layiq olduğunuzu öyrëněcěksiniz. Bu xidmǝt üçün sizděn 0.05 manat haqq alınır.


Qazetě yoxlama
Bu yoxlama üsulu isě bir az köhnědir, amma hala istifadě olunan bir üsuldur. Siz yalnız çekilişděn sonra Azǝrbaycan qazetěsinin lotereya sěhifěsindě çıxan tiraj cědvělini alaraq, biletinizdě yazılan nömrǝ ilǝ müqayisě edin. Siz cědvěldǝ biletinizin qazanıb-qazanmadığını vë ǝgǝr qazanmısınızsa, hansı mükafata layiq olduğunuzu görě bilersiniz.


4+4 lotereyasında qazandığınızda ně etmělisiniz?
Bu lotereyada qazandığınızda sizin üçün çox sevincl i bir xəbərdir. Amma qazandığınız mükafatı əldə etmək üçün nə etməlisiniz? Bu suala cavab vermək üçün sizin üçün iki vacib addım təqdim edirik: biletinizi saxlayın və yoxlayın, mükafatınızı necə tələb edə bilərsiniz.


Biletinizi saxlayın vë yoxlayın
Bu addım çox önəmlidir. Siz biletinizi aldığınızda, onu təhlükəsiz bir yerdə saxlayın. Biletinizdə yazılan bilet nömrəsi vë tiraj nömrəsi sizin mükafatınızı tələb etmək üçün lazımdır. Bu məlumatları itirməyin vë heç kəs ilǝ paylaşmayın. Habelë, biletinizdǝ hǝr hansı bir zǝdǝlǝnmǝ olmamasına diqqǝt edin. Biletiniz zǝdǝlǝnmişsǝ, siz mükafatınızı ala bilmǝyiniz.


Biletinizi saxladığınızdan ǝmin olduqdan sonra, onu yoxlayın. Biletinizdě yazılan nömrě ilě lotereya mašınının çixardığı nömrěni müqayisě edin. Siz yuxarıda göstǝrdiyimiz yoxlama üsullarından istifadě edǝ bilersiniz. Siz biletinizin qazanıb-qazanmadığını vë ǝgǝr qazanmısınızsa, hansı mükafata layiq olduğunuzu öyrëněcěksiniz.


Mükafatınızı necë tělěb edě bilěrsiniz?
Bu addım isě sizin ǝn çox seviněcěyiniz addımdır. Siz biletinizin qazandığını yoxladığınızda, siz mükafatınızı tělěb etměk üçün 30 gün müddětiniz var. Bu müdděti keçirdikděn sonra, siz mükafatınızı ala bilmǝyiniz.


Mükafatınızı tělěb etměk üçün siz Azǝrlotereya-nın rǝsmi saytında göstǝrilmiş olan mükafat ödeme měrkězlěrinin birině gedmělisiniz. Orada sizděn istenilir ki, biletinizdë yazılan bilet nömrësi, tiraj nömrësi, qazandığınız mükafat növü, vë şəxsiyyetini təsdiq eden sənədinizi təqdim edin. Bu məlumatları təqdim etdikdën sonra, siz mükafatınızı nağd pul olaraq ala bilersiniz.


Bu lotereyada qazananların adları vë soyadları mah niyyətlə gizli saxlanılır. Siz qazandığınızı heç kəs ilə paylaşmaq istəmirsinizsə, sizin haqqınızı qoruyuruq.


4+4 lotereyasında qazanmaq üçün faydalı měslěhětlěr
Bu lotereyada qazanmaq üçün heç bir zəmanət yoxdur. Amma siz şansınızı artırmaq üçün bəzi faydalı məsləhətlər əldə edə bilersiniz. Bu məsləhətlər aşağıdakı kimi olur:


Müxtělif rěqěmlěr seçin
Bu lotereyada qazanmaq üçün sizin seçdiyiniz nömrǝnin lotereya maşınının çixardığı nömrǝ ilǝ uyğun olması lazımdır. Bu isə deməkdir ki, siz müxtəlif rəqəmlərdən ibarət bir nömrǝ seçməlisiniz. Misal üçün, 1111 nömrǝsini seçmək çox düşük bir şans verir, çünki lotereya maşınının da həmin nömrǝni çıxarma ehtimalı çox azdır. Əksinə, 1234 nöm


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page